CSR

โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

           บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นในแนวความคิดที่ว่าการดำเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนดหนึ่งในค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กรได้แก่ การมีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsibility) โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททุกคนมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ดีและน่าอยู่ผ่านโครงการเพื่อสังคมของบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของเด็กและชุมชน โครงการเพื่อการทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนโครงการเพื่อสังคมในด้านอื่น ๆ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากร หรือ การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ เป็นต้น

 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท PTTRM ยังคงเดินหน้าร่วมสร้างสังคมที่ดีและน่าอยู่ โดยใช้เครือข่ายร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ทั้งที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น - จิฟฟี่ รวมทั้งสิ้น 150 แห่ง เป็นช่องทางให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินใส่กล่องรับบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อนำเงินที่ได้ไปร่วมบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตั้งกล่องรับบริจาคเงินที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่แห่งต่าง ๆ 

 

โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก (Clean Toilet for Children)

           โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมโครงการหนึ่งของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 สืบเนื่องมาจากบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ ทุกแห่งเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการยังสถานีบริการน้ำมันฯ ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ รับประกันคุณภาพความสะอาดของห้องน้ำด้วยรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วม” ระดับประเทศ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2552

 

จากนโยบายการสร้างมาตรฐานห้องน้ำสะอาดให้กับลูกค้าภายในสถานีบริการน้ำมันฯ นำมาสู่ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งโครงการการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน โดยเริ่มต้นจากการสร้างห้องน้ำที่สะอาดให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลและการให้ความรู้ในการใช้ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะให้กับนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีห้องน้ำสะอาดใช้ และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และการรักษาห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดโรคและการติดเชื้อจากห้องน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเด็กและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย

 

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ในปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับมอบห้องน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี   (ปี 2552) โรงเรียนมิตรภาพ 6 จังหวัด อุดรธานี (ปี 2553) และโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี (ปี 2554)

 

โครงการทำนุบำรุงศาสนา

            บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการทำนุบำรุงศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากศาสนาเปรียบเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในสังคม นอกจากนั้น สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ ก็ยังเป็นสถานที่เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนและจริยธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้นการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาหรือการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาเท่ากับเป็นการช่วยส่งเสริมและปลูกฝังคุณงามความดีและจริยธรรมให้แก่สมาชิกในสังคมได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อให้ลูกค้าร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ได้ร่วมทำบุญกับบริษัทฯ ในการสร้างและซ่อมแซมศาสนาสถานให้กับวัดต่าง ๆ เช่น วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท และวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 

โครงการเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ

            นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนโครงการสร้างห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน การให้การสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนาแล้ว บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ยังได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การร่วมกับลูกค้าร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาโรค ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทฯ พร้อมพนักงานของบริษัทฯ ยังร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดแคลน เช่น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสังคมที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเป็นต้น

ห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก

การทำนุบำรุงศาสนา

กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ