CSR

โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

           บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นในแนวความคิดที่ว่าการดำเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนดหนึ่งในค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กรได้แก่ การมีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsibility) โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททุกคนมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้ดีและน่าอยู่ผ่านโครงการเพื่อสังคมของบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของเด็กและชุมชน โครงการเพื่อการทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนโครงการเพื่อสังคมในด้านอื่น ๆ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากร หรือ การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ เป็นต้น

 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท PTTRM ยังคงเดินหน้าร่วมสร้างสังคมที่ดีและน่าอยู่ โดยใช้เครือข่ายร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ทั้งที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น - จิฟฟี่ รวมทั้งสิ้น 150 แห่ง เป็นช่องทางให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินใส่กล่องรับบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อนำเงินที่ได้ไปร่วมบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตั้งกล่องรับบริจาคเงินที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่แห่งต่าง ๆ 

 

โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก (Clean Toilet for Children)

           โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมโครงการหนึ่งของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 สืบเนื่องมาจากบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ ทุกแห่งเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการยังสถานีบริการน้ำมันฯ ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ รับประกันคุณภาพความสะอาดของห้องน้ำด้วยรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วม” ระดับประเทศ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2552

 

จากนโยบายการสร้างมาตรฐานห้องน้ำสะอาดให้กับลูกค้าภายในสถานีบริการน้ำมันฯ นำมาสู่ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งโครงการการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน โดยเริ่มต้นจากการสร้างห้องน้ำที่สะอาดให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลและการให้ความรู้ในการใช้ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะให้กับนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีห้องน้ำสะอาดใช้ และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และการรักษาห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดโรคและการติดเชื้อจากห้องน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเด็กและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย

 

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ในปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับมอบห้องน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี   (ปี 2552) โรงเรียนมิตรภาพ 6 จังหวัด อุดรธานี (ปี 2553) และโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี (ปี 2554)

 

โครงการทำนุบำรุงศาสนา

            บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการทำนุบำรุงศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากศาสนาเปรียบเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในสังคม นอกจากนั้น สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ ก็ยังเป็นสถานที่เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนและจริยธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้นการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาหรือการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาเท่ากับเป็นการช่วยส่งเสริมและปลูกฝังคุณงามความดีและจริยธรรมให้แก่สมาชิกในสังคมได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อให้ลูกค้าร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ได้ร่วมทำบุญกับบริษัทฯ ในการสร้างและซ่อมแซมศาสนาสถานให้กับวัดต่าง ๆ เช่น วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท และวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 

โครงการเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ

            นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนโครงการสร้างห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน การให้การสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนาแล้ว บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ยังได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การร่วมกับลูกค้าร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาโรค ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทฯ พร้อมพนักงานของบริษัทฯ ยังร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดแคลน เช่น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสังคมที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเป็นต้น

 

 

โครงการนักศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education : DVE)

            โครงการนักศึกษาทวิภาคี เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัทฯ รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก การตลาด เข้ามาเรียนในระบบทวิภาคี โดยนักเรียนจะต้องเรียนที่สถานศึกษาและเข้ามาทำการฝึกอาชีพในสถานีบริการและร้านค้าของบริษัทฯ ตามหลักสูตรที่กำหนด

            ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้วกว่า 43 สถาบัน อาทิ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ.ปทุมธานี ,วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จ.สระบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จ.ลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นต้น

            โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในแขนงงานต่างๆ ได้แก่ ส่วนงานสั่งซื้อและจัดเรียงสินค้า ส่วนงานบริการน้ำมัน ส่วนงานแคชเชียร์ ส่วนงานกาแฟคาเฟ่ อเมเซอน ส่วนงานบริการอาหาร และส่วนงานร้านชาไข่มุกเพิร์ลลี่ ที สิ่งที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับจากโครงการคือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การฝึกอบรม ความรู้และประสบการณ์จริง โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต่อไป

           แต่นอกเหนือไปกว่านั้นบริษัทฯ ภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศด้วยการพัฒนาบุคลากรอันมีค่า มีศักยภาพ และเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

การจ้างงานผู้พิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ผู้พิการ มาตรา 35

 

ผู้พิการ

ในปัจจุบันคนพิการถือเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมเนื่องจากมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเหมือนกับคนปกติทั่วไป ทำให้บางคนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีคนคอยดูแล บางคนก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแทบจะเหมือนกับคนปกติ คนพิการส่วนหนึ่งแม้จะมีความพิการทางร่างกาย แต่ก็ยังต้องการที่จะใช้ชีวิตและทำงานได้เหมือนเช่นคนปกติทั่วไป เมื่อทำงานมีรายได้ก็จะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรา 33 และ 35 โดยได้เริ่มจ้างงานพนักงานผู้พิการมาตั้งแต่ปี 2560 จนปัจจุบันบริษัทฯ ได้จ้างพนักงานผู้พิการแล้วจำนวนกว่า10 อัตราจ้าง ใน 8 สาขา เพื่อให้บริการในส่วนงานของธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ในศักยภาพที่พนักงานผู้พิการทำได้ เช่น พนักงานบริการน้ำมัน พนักงานร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ พนักงานร้านกาเฟคาเฟ่ อเมซอน เป็นต้น ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน ผู้พิการและร่วมสร้างสังคมให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และนี่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของพนักงานผู้พิการที่ได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

 

         “ขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสกลับมาทำงานอีกครั้ง แม้สภาพร่างกายไม่พร้อมแต่ก็ยังให้โอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งรู้สึกดีใจที่บริษัทยังเห็นความสำคัญในตัวพนักงานและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ” ตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้า ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ สาขากรุงเทพฯ-สุขาภิบาล 3 (ขาออก)

 

      “มีความภาคถูมิใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ปฎิบัติงานกับ บ.ปตท. มาเป็นระยะเวลา 7 ปี ขอบคุณความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายด้วยดีตลอดมา” ตำแหน่งแคชเชียร์หน้าลานบริการน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาเชียงใหม่-แม่โจ้

 

         “ผมขอขอบคุณสำหรับทุกๆโอกาสที่ให้ผมครับ ผมสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถให้สมกับโอกาสที่ได้รับมาครับ” ตำแหน่งผู้จัดการส่วนหน้าลานบริการน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาระยอง-แกลง

 

          “ขอบคุณที่ให้โอกาสกับคนหูหนวกได้ทำงานครั้งแรก ในตำแหน่งบาริสต้านะคะ หนูอยากเรียนรู้การทำงาน สนุกกับประสบการณ์ 1 ปีที่ผ่านมาค่ะ แล้วหนูมาทำงานที่บาริสต้า ทำให้หนูมีความสุข ทำให้หนูได้เก็บเงินเพื่ออนาคต เพื่อครอบครัวนะคะ” ตำแหน่งบาริสต้า ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาสำนักงานใหญ่รปตท. อาคาร 2

 

           “ขอบคุณที่ให้โอกาสกับน้องเด็กหูหนวก ตั้งแต่มาทำงานร้านอเมซอนได้ความรู้และทำงานสนุกมากค่ะ จะตั้งใจฝึกฝีมือ ตอนนี้ทำได้นิดหน่อย ขอบคุณนะคะ” ตำแหน่งบาริสต้า ร้านคาฟ่ อเมซอน สาขาสำนักงานใหญ่รปตท. อาคาร 2

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานผู้ดูแลคนพิการโดยตรง โดยสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ โดยได้เปิดรับสมัครและมีผู้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 29 โครงการ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ อาทิเช่น ทำเกษตรกรรม ลงทุนค้าขาย เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ  สนับสนุนงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 3,334,275 บาท

 

บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรา 33 (การจ้างงานผู้พิการ) และมาตรา 35 (การให้ความช่วยเหลืออื่นๆแก่ผู้พิการ) ต่อไปเพื่อร่วมพัฒนาสังคมให้มีความแข็งแรงและสร้างแรงงานผู้พิการที่มีศักยภาพให้ตลาดแรงงานต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเยาวชนพิการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน พร้อมนำความรู้มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา  เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน คือ การส่งเสริมสนับสนุน การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของชาติ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึก  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณธรรม เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเยาวชนพิการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน มูลนิธิออทิสติกไทย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนผู้พิการผู้บกพร่องทางสติปัญญาและผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีรายได้ สามารถปฏิบัติงานได้เสมือนบุคคลทั่วไป อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเป็นปกติ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น และสามารถเชื่อมโยงภาคธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับเยาวชนผู้พิการ

ความร่วมมือของภาคธุรกิจ

          มูลนิธิฯ ได้เชื่อมโยงภาคธุรกิจในเครือของกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมแลเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

  • บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (PTTRM) เปิดโอกาสให้น้องเยาวชนจำนวน 3 คน ได้เข้าทำงานในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ สาขา สถานีบริการน้ำมันปตท.จิฟฟี่ บางแค (วงแหวน) ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (เริ่มเดือน 6 ก.ย. 65 ถึง 6 ธันวาคม 65)

การศึกษาเด็กผู้ด้อยโอกาส

การทำนุบำรุงศาสนา

กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ