กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินโรงเรียนบ้านหนองตาด 300,000 บาท

PTTRM มอบเงิน 300,000 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินซืออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏ

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินซืออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏ 100,000 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 100,000 บาท

โครงการตลาดประชารัฐ"คนไทยยิ้มได้"

โครงการตลาดประชารัฐ"คนไทยยิ้มได้"
Page 1 of 5