กิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ

ภาพรวมบรรยากาศ การบริจาคเงินสมทบทุนกิจการเพื่อชุมชน ปี 2563

ภาพรวมบรรยากาศ การบริจาคเงินสมทบทุนกิจการเพื่อชุมชน

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินโรงเรียนบ้านหนองตาด 300,000 บาท

PTTRM มอบเงิน 300,000 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินซืออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏ

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินซืออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏ 100,000 บาท

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

PTTRM ร่วมกับลูกค้าจิฟฟี่ มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 100,000 บาท
Page 1 of 5