Procurement News

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องฉายภาพ (Projector) ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยวิธี e-bidding

ชี้แจงข้อวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องฉายภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยวิธี e-bidding

Page 1 of 27