Procurement News

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Server ประจำปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างจัดหาและติดตั้ง Storage สำหรับสำนักงานใหญ่ (HQ) และ DR Site ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างผู้พัฒนาระบบการปันค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศแผนงานจ้างบำรุงรักษาระบบ Data Center และอุปกรณ์ Network ประจำปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 24