Procurement News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องฉายภาพ (Projector) ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงานใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธี e-bidding

Page 1 of 14