Key Executives & Organization

นายเอนก บัวนาเมือง

กรรมการผู้จัดการ

นายอุดมศักดิ์ หอมกลิ่น

รองกรรมการผู้จัดการ บริหารสถานีบริการน้ำมัน

นางพัชนี วัชรเมธีวรนันท์

รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

นายสันติ เสรีภาพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ แผนและการเงินธุรกิจ