ห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็ก

มอบห้องน้ำสะอาด ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู จ.อุดรธานี